Östavall

Information om projektet

RWE Renewables Sweden AB planerar att söka nytt tillstånd för att bygga en vindpark i området Östavall i Ånge kommun, på den privata skogsägaren SCA:s mark.

RWE övertog projektet Östavall av Nordex 2020. Det finns ett gällande tillstånd för 36 vindkraftverk med en maximal höjd av 190 m och en installerad effekt på totalt 90 MW sedan 2012. När möjligheten att ansluta parken till elnätet har dragit ut på tiden, har teknologin samtidigt rusat framåt mot allt högre vindkraftverk. Tyvärr finns det inte utrymme i det gamla tillståndet att använda modern teknologi.

Området har goda vindförhållanden, lämplig geologi och terrängförhållanden samt väl utbyggd infrastruktur, så som vägar och elnät. Det är vidare möjligt att placera vindkraftverken så att avstånden till bostäder och områden med natur- och kulturmiljövärden blir tillräckligt långt. Med anledning av detta avser vi att ansöka om ett nytt tillstånd som ger utrymme för modern teknologi där det är möjligt att utvinna mer energi med färre verk och till lägre kostnad än vad det är med det nu gällande tillståndet. Den nya tillståndsansökan beräknas omfatta 17 vindkraftverk som tillsammans kan producera drygt 500 GWh årligen – dubbelt så mycket grön el från hälften så många verk jämfört med det gamla tillståndet.

Samråd för vindpark Östavall har hållits under hösten och avslutades den 7 december 2022. Samrådsunderlaget finns tillgängligt längre ner på sidan.


Du är välkommen att skicka information, synpunkter eller förslag till RWE:s projektledare Moa Rosén.

Projektledare Moa Rosén, RWE:
moa.rosen@rwe.com
Telefon: 073-020 47 03

Samrådsunderlag

Via länkarna nedan nås samrådsunderlaget.

Samrådshandlingen

Samrådshandlingen i sin helhet finns att ladda ner här.

Exempellayout

Exempellayout som utredningarna till samrådet baseras på.

Ljudanalys

Ljudutredning för den planerade vindparken samt kumulativt ljud med omkringliggande vindparker.

Skugganalys

Skuggutredning för den planerade vindparken samt kumulativa skuggeffekter med omkringliggande vindparker.

Synbarhetsanalys

Kumulativa utredningar för den planerade vindparkens påverkan på landskapsbilden.

Fotomontage

Fotomontage för den planerade vindparken, baserat på exempellayouten.

Dokumentet har uppdaterats den 1 november 2022 då den tidigare versionen innehöll fel uppgifter om synfältets bredd för vissa av montagen.

Mörkermontage

Mörkermontage för den planerade vindparken, baserat på exempellayouten.

Dokumentet har uppdaterats den 1 november 2022 då den tidigare versionen innehöll fel uppgifter om synfältets bredd för vissa av montagen.

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering av projektområdet.

Kulturvärdesinventering

Kulturvärdesinventering av projektområdet.

Fladdermusanalys

Analys av den planerade vindparkens påverkan på fladdermöss.

Skogshönsanalys

Analys av den planerade vindparkens påverkan på skogshöns.


Animation av vindkraftverkens hinderbelysning i mörker, sett från fotopunkten Fotbollsplan Östavall (se dokument Mörkermontage ovan för detaljer).


Fotomontage i 360 grader från fotopunkt Råsjö (se dokument Fotomontage ovan för detaljer)

Så här ser processen generellt ut när en vindpark ska ges tillstånd.

Vindkraftens positiva effekter

Stor klimatnytta

Ånge, Sverige och hela världen ställer just nu om för att snabbt minska koldioxidutsläppen och mildra klimatpåverkan. En viktig del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. För att klara det behövs en kraftigt ökad elproduktion, vilket Sverige har goda förutsättningar för.

Vindkraft är det fossilfria kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala och till lägst kostnad. För varje nytt vindkraftverk som byggs minskar utsläppen. Tack vare den tekniska utvecklingen ger nya vindkraftverk omkring fyra gånger mer el än genomsnittet för befintliga vindkraftverk. Det betyder att vi kan skapa stor klimatnytta med färre verk.

Ett enda modernt vindkraftverk i bra vindläge kan producera 25 000 000 kWh el per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i cirka 5 000 villor. En ökad elproduktion på 25 GWh minskar utsläppen av koldioxid med cirka 15 000 ton per år. Det är ungefär lika mycket som 9 000 bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Fler arbetstillfällen

Etablering av en vindpark ger många nya arbetstillfällen i regionen. När parken byggs behövs arbetskraft för bland annat anläggande av vägar, elnät och fundament. Till det kommer indirekta arbetstillfällen i serviceyrken som restaurang och logi. När vindparken är klar krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll under parkens livslängd, som brukar vara 25–30 år.

Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i. RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindparken redan från början.

Del av vinsten till bygden

En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Vi ser dessutom gärna att det finns en tydlig reglering för en sådan avsättning så att det blir förutsägbart och lika för alla, oavsett vilket företag som bygger ut vindkraften och var i landet det sker.

 Om RWE

RWE Renewables Sweden AB utvecklar, bygger och driver vindparker både till havs och på land. Vi bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället och bidra till att lösa klimatkrisen. Samtidigt vill vi skapa lokala nyttor i anslutning till alla våra vindparker.

I Sverige driver RWE 10 landbaserade parker och en havsbaserad vindpark, som tillsammans producerar el som räcker till cirka 100 000 hushåll. Utöver detta driver RWE ytterligare parker åt andra parter. För att fortsätta bygga ut förnybar energi i Sverige och Danmark har vi omkring 3 GW vindkraft under utveckling, med potentialen att uppfylla behovet av hushållsel för fler än 2 miljoner nordiska hushåll. Den svenska delen av RWE är sprunget ur E.ON Wind Sweden som RWE övertog 2018.

Globalt är RWE ledande i omställningen till en grön energivärld, och planerar att fram till 2030 investera mer än 50 miljarder euro i främst vindkraft på land och till havs, solkraft, batterilagring och vätgasproduktion.  

Läs mer om RWE här.