Östavall

Information om Vindkraftsparken Östavall

RWE Renewables Sweden AB ansöker om nytt tillstånd för att bygga en vindpark i området Östavall i Ånge kommun, på den privata skogsägaren SCA:s mark.

RWE övertog projektet Östavall av Nordex 2020. Det finns ett gällande tillstånd för 36 vindkraftverk med en maximal höjd av 190 m och en installerad effekt på totalt 90 MW sedan 2012. När möjligheten att ansluta parken till elnätet har dragit ut på tiden, har teknologin samtidigt rusat framåt mot allt högre vindkraftverk. Tyvärr finns det inte utrymme i det gamla tillståndet att använda modern teknologi.

Området har goda vindförhållanden, lämplig geologi och terrängförhållanden samt väl utbyggd infrastruktur, så som vägar och elnät. Det är vidare möjligt att placera vindkraftverken så att avstånden till bostäder och områden med natur- och kulturmiljövärden blir tillräckligt långt. Med anledning av detta avser vi att ansöka om ett nytt tillstånd som ger utrymme för modern teknologi där det är möjligt att utvinna mer energi med färre verk och till lägre kostnad än vad det är med det nu gällande tillståndet. Den nya tillståndsansökan beräknas omfatta 17 vindkraftverk som tillsammans kan producera drygt 500 GWh årligen – dubbelt så mycket grön el från hälften så många verk jämfört med det gamla tillståndet. 

Tillståndsansökan lämnades in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland i mars 2023. Samråd för vindparken hölls under slutet av 2022. Ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning, bilagor och samrådsredogörelse finns att ladda ner längre ned på sidan.

Ansökan och MKB

Via länkarna nedan nås tillståndsansökan, MKB samt bilagor som lämnats in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland i mars 2023.

Tillståndsansökan

Samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

PM Klimat- och energinytta

Layout projektområde

PM Ljud inklusive ljudimissionsberäkning

PM Skuggor inklusive skuggberäkning

PM Fotomontage

PM Mörkermontage

PM Synbarhetsanalys

Landskapsbildsanalys

RWE och biologisk mångfald

Samrådshandling


Animation av vindkraftverkens hinderbelysning i mörker, sett från fotopunkten Fotbollsplan Östavall (se dokument Mörkermontage ovan för detaljer).


Fotomontage i 360 grader från fotopunkt Råsjö (se dokument Fotomontage ovan för detaljer)

Information om projektet


Du är välkommen att skicka information, synpunkter eller förslag till RWE:s projektledare Moa Rosén.

Projektledare Moa Rosén, RWE:
moa.rosen@rwe.com
Telefon: 073-020 47 03


Så här ser processen generellt ut när en vindpark ska ges tillstånd.

Vindkraftens positiva effekter

Stor klimatnytta

Ånge, Sverige och hela världen ställer just nu om för att snabbt minska koldioxidutsläppen och mildra klimatpåverkan. En viktig del i det arbetet är att elektrifiera industrin, transporterna och övriga samhället. För att klara det behövs en kraftigt ökad elproduktion, vilket Sverige har goda förutsättningar för.

Vindkraft är det fossilfria kraftslag som kan byggas ut snabbast i stor skala och till lägst kostnad. För varje nytt vindkraftverk som byggs minskar utsläppen. Tack vare den tekniska utvecklingen ger nya vindkraftverk omkring fyra gånger mer el än genomsnittet för befintliga vindkraftverk. Det betyder att vi kan skapa stor klimatnytta med färre verk.

Ett enda modernt vindkraftverk i bra vindläge kan producera 25 000 000 kWh el per år, vilket motsvarar användningen av hushållsel i cirka 5 000 villor. En ökad elproduktion på 25 GWh minskar utsläppen av koldioxid med cirka 15 000 ton per år. Det är ungefär lika mycket som 9 000 bensin- och dieselbilar släpper ut varje år.

Fler arbetstillfällen

Etablering av en vindpark ger många nya arbetstillfällen i regionen. När parken byggs behövs arbetskraft för bland annat anläggande av vägar, elnät och fundament. Till det kommer indirekta arbetstillfällen i serviceyrken som restaurang och logi. När vindparken är klar krävs ungefär en person per fyra vindkraftverk för drift och underhåll under parkens livslängd, som brukar vara 25–30 år.

Eftersom vi själva främst verkar på landsbygden ligger det även i vårt och våra anställdas intresse att vi har en levande landsbygd som det går att bo och leva i. RWE använder så långt det är möjligt lokal och regional arbetskraft för byggande och drift av vindparker. Vår ambition är att RWE:s personal och alla underleverantörer som arbetar i projektet så långt det är möjligt ska bo, äta och handla lokalt, så att bygden får så stor nytta som möjligt av vindparken redan från början.

Del av vinsten till bygden

En vindpark skapar nyttor för alla, men påverkar främst de som bor och verkar i området. Vi tycker att det är självklart att människor som bor i bygden ska få del av den vinst som kommer från vindkraften. Vi ser dessutom gärna att det finns en tydlig reglering för en sådan avsättning så att det blir förutsägbart och lika för alla, oavsett vilket företag som bygger ut vindkraften och var i landet det sker.

 Om RWE

RWE Renewables Sweden AB utvecklar, bygger och driver vindparker både till havs och på land. Vi bygger ut den förnybara elproduktionen för att kunna elektrifiera samhället och bidra till att lösa klimatkrisen. Samtidigt vill vi skapa lokala nyttor i anslutning till alla våra vindparker.

I Sverige driver RWE 10 landbaserade parker och en havsbaserad vindpark, som tillsammans producerar el som räcker till cirka 100 000 hushåll. Utöver detta driver RWE ytterligare parker åt andra parter. För att fortsätta bygga ut förnybar energi i Sverige och Danmark har vi omkring 3 GW vindkraft under utveckling, med potentialen att uppfylla behovet av hushållsel för fler än 2 miljoner nordiska hushåll. Den svenska delen av RWE är sprunget ur E.ON Wind Sweden som RWE övertog 2018.

Globald är RWE ledande i omställningen till en grön energivärld, och planerar att investera 55 miljarder euro mellan 2024 och 2030, främst vindkraft på land och till havs, solkraft, batterilagring och vätgasproduktion.

Läs mer om RWE här.